commissies en activiteiten

De commis­sie ‘kwali­teits­bevordering corpo­rate litigation’ van de Vereniging Corporate Litigation is in overleg met de Ondernemingskamer over bevordering van proces­efficiën­tie. De Commis­sie bestaat uit Ruud Hermans (voorzitter van de Commissie), Marnix Holtzer, Yvette Borrius en Willem Jan van Andel.
Het idee voor het in­stellen van de Commissie is ont­staan bin­nen de commis­sie procesrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. De gedach­te was om over een aan­tal on­derwerpen van gedach­ten te wisse­len tus­sen de Ondernemingskamer (‘OK’) en de OK-balie om proces­efficiën­tie te bevorde­ren en meer begrip voor elkaars posi­tie te creë­ren. Bo­vendien zou langs deze weg feedback op elkaars functio­ne­ren kun­nen worden gegeven.
De Commissie be­perkt zich niet tot enquête­procedu­res en uit­koop­procedu­res, maar kijkt tevens naar an­dere OK-procedu­res, zoals me­dezeggen­schaps­procedu­res.

on­derwerpen die aan de orde zijn be­treffen on­der meer:

Zit­tin­gen:

– voorberei­ding & planning;

– te­lefoni­sche ver­gadering om proces­orde te be­spreken;

– toe­zen­den lijst van on­derwerpen waarvan OK wil dat die ter zit­ting worden be­sproken;

– stukkenwisse­ling;

– aan­hou­ding of intrek­king voor­afgaand aan de zit­ting;

– gang van zaken ter zit­ting;

– proces-ver­baal.

Uit­koop­procedure:

– doorloop­tijden;

– compari­tie van par­tij­en (al­thans advocaten);

– het publice­ren van een lijst van (minst ge­nomen) over te leggen stukken;

– on­afhankelijkheid ac­countant/financieel adviseur;

– rela­tie kosten/financieel be­lang.

Enquête­procedure:

– publice­ren van een lijst van over te leggen stukken;

– be­noe­ming on­derzoe­kers;

– ope­nen mogelijkheid twee schriftelijke rondes in 2e fa­se enquête­procedure;

– invoering raadsheer-commis­saris;

– on­derzoe­kers op de zit­ting 2e fa­se;

– evalu­a­tie aan­dachtspun­ten voor de on­derzoe­kers: stand van zaken;

– feed back op functio­ne­ren fr­ont­soldaten;

– Stichting Rimari.

notulen commissie kwaliteitsbevordering

DOWNLOAD