home

De Vereniging Corporate Litigation beoogt de be­lang­stelling voor en de be­studering van het on­derne­mings­procesrecht en de bijbehorende prak­tijk te bevorde­ren.

Corporate litigation is de in­geburgerde aan­dui­ding voor conflicten ron­dom de rechts­persoon, zoals procedu­res op grond van het enquêterecht, bestuurders­aan­sprakelijkheid, de Wet op de on­derne­mingsra­den en over­namege­schillen. De Ver­eni­ging wil haar doel bereiken door het organi­se­ren van twee bijeen­kom­sten per jaar en het jaarlijks publice­ren van een bundel met bij­dra­gen over dit on­derwerp.